Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm. De intentie van huurkoop is de eigendomsoverdracht, ofwel de koop van een goed (in veel gevallen een gebouw), maar formeel gezien gaat het om huur. Bij huurkoop stelt de kredietverstrekker (huurverkoper) een duurzaam goed (gebouw) voor een bepaalde periode ter beschikking van een kredietnemer (huurkoper) tegen een periodieke vergoeding (huur). Deze vergoeding bestaat uit:

 • Huur
 • Aflossingen
 • Rente

 

Aan het einde van het traject gaat de koop door en vindt de eigendomsoverdracht van rechtswege plaats. Dit gebeurt wanneer de laatste betaling tussen partijen is voldaan.

Voordeel huurverkoper

Het voordeel voor de huurverkoper is dat het gebouw (of gedeelte) een zakelijke borgstelling (garantie) blijft vormen voor het contract. Wanneer een huurkoper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden. De kredietnemer kan dan de toegang tot het gebouw ontzegd worden. Let op: dit wil niet zeggen dat er dan eventueel geen schadevergoeding betaald moet worden.

Voordeel huurkoper

Het voordeel voor de huurkoper is dat door het verminderde risico aan de kant van de verkoper het krediet goedkoper is en dat bij niet-naleving van de huurkoop-verplichting enkel het voorwerp ter garantie staat. Huurkoop is een constructie die vooral goederen tot voorwerp heeft met een lange tot zeer lange levensduur (gebouwen).

Huurkoop overeenkomst

In een huurkoop overeenkomst is verstandig om de onderstaand punten in het contract te vermelden:

 • De koopprijs;
 • Welke deel van de te betalen termijnen tot aflossing van de koopprijs strekt en welke deel tot betaling van de verschuldigde rente;
 • Welke kosten voor rekening van de huurkoper komen;
 • De tijdstippen waarop de huurkoper de termijnen dient te betalen;
 • De bedingen over voorbehoud en overgang van de eigendom;
 • Welke gevolgen zijn verbonden aan vervroegde aflossing door huurkoper van hetgeen door hem verschuldigd is;
 • De getaxeerde waarde van de ruimte, zoals deze blijkt uit een taxatierapport betreffende die ruimte, opgemaakt door een door partijen in onderlinge overeenstemming aangewezen taxateur;
 • Op de zaak rustende hypotheken en nadere beperkte rechten.

 

Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden, namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs.

Extra:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

« Terug